Certifierad Coachning

Vad är Coachning?

En coach hjälper dig att se klart på ditt liv här och nu, och hur du kan få det liv du helst av allt vill leva. Genom att ställa de rätta frågorna inspirerar coachen dig att utmana tankar och beteendemönster som begränsar dig. Livscoachning ger dig struktur, fokus och energi och stärker din inre motivation till förändring och personlig utveckling. Livscoachning handlar om att nå resultat med dig i centrum.

Livscoachning tar till vara din inneboende kraft, visdom och dina tillgångar. Grundläggande är synsättet att du som klient själv vet svaren på dina livsfrågor och vad du behöver göra för att utvecklas vidare i livet.
Det coachen hjälper dig med är att medvetandegöra dessa svar och att se att de förändringar du önskar och behöver är fullt möjliga. Fokus ligger på att betrakta livet och dess olika delar ur nya perspektiv; att se och bryta gamla, hindrande livsmönster och på att medvetandegöra de möjligheter och lösningar som finns.

Livscoachning är också ett mycket användbart verktyg för att sätta upp egna livsmål och skapa så kallade framtidskartor. Det kan handla om att förverkliga en dröm, ett projekt eller genomföra någon annan önskad förändring i sitt liv.

Coachning är inte terapi.
Inom de flesta terapeutiska inriktningar ligger fokus på problem, ofta i det förflutna. Dessa terapier har flera förtjänster och kan vara en stor hjälp för många. Men de skiljer sig väsentligt från livscoachning. Det som utmärker coachningen är att koncentrationen ligger på den aktuella livssituationen här och nu, på förändringar samt nya perspektiv som hjälper dig att skapa den framtid du vill ha.

Livscoachningen har mycket gemensamt med det som brukar kallas kognitiv beteendepsykologi, KBT. Betecknande för denna inriktning, som också ibland kallas för ”positiv psykologi”, är att det är på tanke- och beteendemönster i livet här och nu man koncentrerar sig. Och på hur vårt tänkande påverkar och styr våra känslor och handlingar.

En annan psykologisk inriktning som influerat coachningen mycket är den så kallade existentialistiska och humanistiska psykologin. Den handlar om att hjälpa klienten att själv se vad som gör att hon eller han upplever sitt liv som meningsfullt.

Varför ta hjälp av en coach?

  • Du känner dig osäker på vilken väg eller vilka beslut du ska ta i en omgivning som förändras i allt snabbare takt.
  • En livscoach hjälper dig förstå vad som är viktigt för dig och vad du behöver för att göra rätt val.
  • Du upplever det som någonting som håller dig tillbaka i livet, men kan inte sätta fingret på vad det är.
  • En livscoach hjälper dig att utforska vilka osynliga krafter som står i vägen för dig.

Insikt genom frågor

Coachning är varken rådgivning eller vägledning. Den coachande metodiken handlar i stället  om att ställa de rätta frågorna för att komma till insikt. Fokus i coachningssamtalen är att klargöra för dig vad som pågår i ditt liv, att göra dig medveten. Inte på att uppnå resultat.
Utgångspunkten är att lyssna till sitt inre, sanna jag. Genom att bli medveten om när livslögner och ett så kallat falskt själv styr dig, kan du bli mer sann mot dig själv och börja leva och agera utifrån din inre livssanning, som handlar om vad du innerst inne vill och behöver, inte vad du ”borde” eller ”måste”. Att leva är inte en plikt!

Resultaten kommer som en bonus när du vet vad du egentligen vill. Samtalen bygger på både din och min medverkan. Du får hjälp att formulera vad du vill med ditt liv och att identifiera vem du vill (och inte vill) vara.

Det är inte säkert att det du vill är det du tror….

Genom vår coachning inser du att det bara är du och dina tankar som hindrar dig från att leva som du vill.

Jag är din partner som kommer med nya perspektiv och ger dig coola verktyg att arbeta med. Så att du kan sluta vara i vägen för dig själv.

Du har de bästa svaren

  • Livscoachning fokuserar på det du vill ha, dina mål och hur du kan nå dem.
  • Livscoaching utmanar begränsande övertygelser och hinder.
  • Livscoachning får dig att se dig själv och din verklighet ur nya perspektiv.
  • Livscoachning stimulerar till nya tankar.
  • Livscoachning hjälper dig att handla och agera mot dina mål, utifrån din inre sanning.

Coachningens grundsyn

Coachningsamtal hjälper Dig att öka medvetenheten kring Dig själv, se sammanhang och få perspektiv. Coachningens grundsyn är att alla inom sig bär på kunskap om vad som är bäst för en själv.

Detta och mycket mer kan du få ut av coachning samtal

* Öka Din självkänsla, självinsikt, motivation och initiativförmåga

* Skapa insikt om och förändring av Dig själv och Dina relationer

* Nå dina egna uppsatta mål

* Identifiera vad i ditt liv som ger energi och vad som stjäl energi

* Koncentration på vad som är viktigt för Dig just nu

* Se nya infallsvinklar och våga testa nya saker

Det kan gälla förändringar och välmående på jobbet eller privat, hur du är och vill vara eller mål du vill nå.

Hur skiljer sig en Livscoach från terapeut, en konsult eller en vän?

Terapi

En livscoach är inte en terapeut. Coachning fokuserar på det som för dig framåt och på att skapa det liv som du vill ha.

Konsult

En coach är till skillnad från en konsult en partner, som stannar kvar och hjälper dig att implementera förändringar och ny kunskap.

Vän

Coachen är neutral och värderar inte dina val och handlingar utifrån sitt eget perspektiv. Bäst är att ha både en vän och en coach!